Граѓанска наука во Белгија

Развој на граѓанската наука во Белгија

Сместена во срцето на Западна Европа, Белгија има долга историја во која, граѓанската наука е прифатена како моќна алатка за справување со итните еколошки предизвици. Со длабоко вкоренета традиција на граѓанско учество во научни подвизи, Белгија негува растечка заедница на граѓански научници, желни да придонесат за благосостојбата на нацијата и на планетата.

Патувањето на земјата во граѓанската наука е поткрепено со посветеноста на искористување на колективната интелигенција и страста на нејзините граѓани. Белгија ја разбира суштинската вредност на ангажирањето на своите луѓе активно да учествуваат во научните истражувања, не само како набљудувачи, туку и како клучни придонесувачи за генерирање на знаење и одржливи решенија.

Духот на соработка помеѓу професионалните научници, институциите и јавноста во Белгија служи како светол пример за тоа како колективните напори можат значително да влијаат врз разбирањето и управувањето со предизвиците на животната средина. Оваа синергија доведе до развој на иновативни иницијативи за граѓанска наука, одразувајќи ја Белгија како државата која сериозно ги сфаќа своите еколошки одговорности и ја разбира вредноста на вклучувањето на своите граѓани во научни потфати.

 

 

Главни еколошки предизвици во Белгија

Белгија се соочува со неколку еколошки предизвици кои бараат колективна акција со иницијативи на граѓанска наука во главна улога за нивно адресирање:

Квалитет на воздухот и загадување

Сместена во срцето на Европа, Белгија е под притисок на еколошки предизвици, меѓу кои, загаденостна воздуот зазема централно место. Како држава која се карактеризира со густи урбани центри и значителна индустриска активност, прашањето за квалитетот на воздухот останува најважно. Емисиите што произлегуваат од фабриките и транспортните мрежи, заедно со тековната урбанизација, значително придонесоа за нивото на загадување на воздухот. Како одговор на овие предизвици, Белгија проактивно ја прифати граѓанската наука за следење и подобрување на квалитетот на воздухот. Овој заеднички напор е пример за посветеноста на земјата за заштита на благосостојбата на нејзините жители преку нивно активно вклучување на активно вклучување во акциите.

 

Зачувување на биодиверзитетот

Богатото природно наследство на Белгија и посветеноста кон зачувувањето на биолошката разновидност беа камен-темелник на нејзината политика за заштита на животната средина. За да се заштитат и зачуваат различните екосистеми, иницијативите за граѓанска наука одиграа незаменлива улога во собирањето витални податоци за дивиот свет, флората и фауната. Овој заеднички потфат помеѓу стручни научници и ентузијасти-граѓани ја нагласува непоколебливата посветеност на Белгија за негување и зачувување на нејзината непроценлива биолошка разновидност.

 

Влијание на климатските промени

Белгија, како и многу други држави, се соочува со далекусежни последици од климатските промени, вклучително екстремни временски промени и промени во климата. Граѓанските научници се активно вклучени во мониторинг и оценување на влијанието на овие промени. Нивното учество и чиста манифестација на белгиската посветеност за приспособување и градење на отпорност на климатските промени. Оваа проактивност ја акцентира подготвеноста на државата да се соочи со предизвиците од климатските промени и активно да ги вклучи граѓаните во процесите.

 

 

Проекти на граѓанска наука во Белгија

Белгија ја прифаќа граѓанската наука како моќна алатка за справување со спектарот на предизвици по животната средина. Еве неколку значајни проекти кои го демонстрираат активниот ангажман на граѓаните во научните истражувања:

 

Морски цицачи во Белгија

Белгиското крајбрежје на Северното Море не е само живописна дестинација, туку и дом на разновиден морски свет, вклучително и морски цицачи. Граѓанските научници беа главната алатка за следење и истражување на овие харизматични суштества. Преку соработка со експерти, граѓаните-волонтери придонесуваа за собирање податоци за забележани морски цицачи, нивното однесување и живеалишта. Оваа корисна информација помага во зачувувањето на морскиот свет и зачувувањето на деликатните екосистеми на Северното Море. Доколку сте заинтересирани за овој проект, посетете ја неговата веб-страница: Marine Mammals in Belgium.

 

Град на пајаците

Град на пајаците е интригантен проект на граѓанска наука кој навлегува во светот на пајаковидите (arachnids). Богатиот биодиверзитет на Белгија вклучува плејада на видови пајаци, што ја прави идеална локација за таква иницијатива. Граѓанските научници ширум нацијата им се придружуваат на арахнолозите во истражувањето и каталогизирањето на популациите на пајаците. Со собирање податоци за овие осумножни жители, проектот придонесува за нашето разбирање за различноста и дистрибуцијата на пајаците во Белгија. Доколку сте заинтересирани за овој проект, посетете ја неговата веб-страница: Spider City.

 

„Цел 1.000“ 

Посветеноста на Белгија за зачувување на животната средина е дополнително прикажана со проект „Цел 1.000“. Овој пример на граѓанска наука се фокусира на собирање податоци за видовите без’рбетници. Името на проектот ја нагласува неговата амбициозна цел за документирање на 1.000 различни видови без’рбетници низ целата земја. Волонтерите, опремени единствено со љубопитност и ентузијазам, придонесуваат за идентификација на видовите, мапирање на нивната дистрибуција и следење на популацијата. Овие податоци се клучни за зачувувањето на биодиверзитетот и управувањето со живеалиштата во Белгија. Доколку сакате да се придружите, можете да фотографирате членконоги и да ги ставите на веб-страницата https://observations.be/locations/72818/ за да го зголемите знаењето за биодиверзитетот во рамки на проектот Jardin Massart.

 

ГраѓанскоНаследство

ГраѓанскоНаследство е уникатна иницијатива која ја поврзаува граѓанската наука со зачувувањето на културното наследство. Во земја со богата историја, овој проект вклучува волонтери во активности за документирање и зачувување на културното наследство. Граѓанските научници користат врвна технологија, како што се 3D скенирање и фотографија, зада создадат детални дигитални копии на историски знаменитости и артефакти. Овие дигитални записи не само што го зачувуваат културното наследство на Белгија, туку овозможуваат и истражувачки и образовни иницијативи. Доколку сте заинтересирани за овој проект, посетете ја неговата веб-страница: CitizenHeritage.

Белгија ја прифаќа граѓанската наука, ова е доказ за нејзината посветеност на еколошката одржливост. Се додека постојат предизвици, активното вклучување на граѓанските научници ќе игра клучна улога во следењето и олеснувањето на истите. Белгијците продолжуваат да го надградуваат своето богато научноистражувачко наследство и напори водени од заедницата за да одговори на итни еколошки проблеми. Белгија не е само држава која ги признава еколошките предизвици – таа е држава која ги зајакнува своите граѓани, поттикнувајќи ги да бидат дел од решението, збогатувајќи го колективното знаење и правејќи позитивни промени за иднината.

 

 

Резултати од теренско истражување

Конзорциумот на ГЕА проектот спроведе и теренско истражување во Белгија за да ја истражи примената на граѓанска наука и нејзиниот потенцијал да влијае врз еко-свеста и вклученоста на возрасните Белгијци. Преку анкети, интервјуа и фокус групи, истражувањето имаше за цел да дојде до корисни сознанија.

 

Признавање на граѓанската наука

Граѓанската наука е признат концепт меѓу научните кругови во Белгија. Сепак, признанието и прифаќањето на концептот на граѓанската наука кај општото население се чини дека варира. Така што, некои индикатори говорат за пониска свест, особено во урбаните средини.  Знаењето и вреднувањето на граѓанската наука флуктуира и низ различни демографски групи. Значителен процент од испитаниците во истражувањето признаваат дека не се запознати со концептот.

 

 

Еколошки предизвици и социјални аспекти

Сложената врска помеѓу предизвиците по животната средина и социјалната димензија е очигледна во наодите од истражувањето. Пренаселеноста се истакнува како фундаментален фактор за низа еколошки прашања. Забележителни грижи за граѓаните наметнуваат и темите за квалитетот на водата, зачувувањето на шумите, глобалното затоплување и последиците од урбанизацијата. Учесниците, исто така, ја истакнуваат врската помеѓу еколошките и социјални предизвици.

 

 

Примарни грижи за животната средина

Истражувањето открива широк спектар на причини за еколошка загриженост помеѓу учесниците. Квалитетот на водата, зачувувањето на шумите, глобалното затоплување, пренаселеноста, управувањето со отпад, отпадоците и деградацијата на животната средина се дел од нив. На прво место, во таа насока е управувањето со отпадот, поконкретно, насобирањето на сѐ повеќе отпад и фрлањето храна како главен локален и национален проблем.

 

Локални еколошки иницијативи

Учесниците укажуваат на постоење на различни локални еколошки иницијативи во рамките на нивните заедници. Тие опфаќаат активности како што се чистење на плажите, собирање отпадоци и едукативни кампањи насочени кон поттикнување на јавната свест за еколошките прашања. Забележлив е и трендот на зголемување на еколошката свест помеѓу општата популација, што се рефлектира и преку нивна проактивност и вклученост во овие иницијативи.

 

Едукација за животната средина за возрасни

Забележлива е промена и во перцепцијата за еколошкото образование на возрасните. Стереотипната слика за „ентузијасти за животна средина“ еволуира и станува сѐ поразновидна. Учесниците покажуваат зголемена отвореност за едукативни иницијативи фокусирани на еколошки прашања и активно се вклучуваат во акции како што се чистење на плажите и собирање отпад.

 

Вклученост во проекти на граѓанска наука

Дискусиите во фокус-групите открија подготвеност на учесниците активно да учествуваат во проекти на граѓанска наука. Овие проекти опфаќаат широк спектар на теми, од броење школки на плажите до мерење на загаденоста на воздухот на локалните улици. Вклучувањето на обичните поединци во научните потфати се чини дека поттикнува чувство на ангажираност и поврзаност со природата.

 

Сознанија

Наодите од истражувањето ја нагласуваат и врската помеѓу предизвиците по животната средина и социјалната состојба. Пренаселеноста например, служи како фокусна точка која придонесува за огромен број еколошки проблеми. Граѓанската наука во Белгија е прифатена во одредени крутови на општеството и постои потенцијал за проширување на свеста и ангажманот, особено во решавање на локалните еколошки проблеми. Домените на еколошкото образование за возрасни и учеството во граѓански научни проекти претставуваат можност за проширување и засилено вклучување. Предизвиците како управувањето со отпадот, урбанизацијата и деградацијата на животната средина бараат сеопфатен, повеќеслоен политички пристап, надополнет со иницијативи за подигање на јавната свест и поттикнување одговорно однесување. Општоземено, истражувањето ја нагласува потребата за поголема вклученост на општата јавност, едукација и активности водени од заедницата за ефикасно справување со предизвиците на животната средина.

Теренското истражување во Белгија дава сеопфатна слика за свеста и вклученоста на обичните граѓани во иницијативи на граѓанска наука. Истото прикажува непознавање на терминот „граѓанска наука“ помеѓу многу Белгијци и ја акцентира поврзаноста помеѓу еколошките и социјални предизвици. Премостувањето на генерацискиот јаз, поттикнувањето пристапи водени од заедницата и подобрувањето на едукацијата за животната средина на возрасните се сметаат за суштински чекори за подигање на свеста и ангажманот за животната средина во Белгија.

 

 

Заклучоци

Деск и теренското истражување спроведено во Белгија придонесе да се создаде корисна збирка на сознанија за свеста и ангажираноста на локалното население во иницијативи на граѓанска наука. Нашите активности беа фокусирани на негување на еколошката свест и поттикнување активно учество во еколошки иницијативи, со специфичен фокус на заедниците кои живеат во социјален ризик.

Нашето деск истражување низ белгиските примери и искуства со граѓанска наука го нагласи постојаниот предизвик да се зајакне еколошката свест на возрасните, како и да се мотивираат да се вклучат во еко-активности. Честопати, секојдневните грижи и обврски се поприоритетни и ги засенуваат темите за заштита на животната средина. Ова ја акцентира потребата за создавање на образование за животната средина прилагодено на интересите на нашата целна група.

Преку деск истражување, забележавме дека проектите дизајнирани да приспособат различни стилови на учење и теми се исклучително ефикасни во зголемувањето на вклученоста на возрасните. Разговорите со едукаторите го истакнаа трансформативното влијание на иницијативите за граѓанска наука врз учесниците, зголемувајќи го нивното разбирање за прашањата за животната средина и ентузијазмот за активности за зачувување.

Искуствата собрани за време на белгиското теренско истражување ја истакнаа клучната улога на интеграцијата на заедницата во успехот на еколошките проекти. Иницијативите кои ги ангажираат граѓаните и обезбедуваат можности за соработка покажуваат поголема ефикасност. Понатаму, вмрежувањето меѓу поединци и организации со истомисленици значително ја подобрува одржливоста на локалните еколошки потфати.

Нашето истражување, исто така, покажа дека локациската близина и изложеност на еколошките предизвици суштински влијае на свеста и ангажираноста за животната средина. Урбаните и руралните области во Белгија се соочуваат со различни еколошки прашања и од суштинско значење е да се земат предвид овие уникатни предизвици и грижи при прилагодување на едукацијата и активностите за животната средина.

Во Белгија, успехот на едукацијата за животната средина во голема мера зависи од интердисциплинарниот пристап кој комбинира знаење од различни области. Овој инклузивен пристап, кој опфаќа научни, социјални и економски аспекти, поттикнува сеопфатно разбирање на предизвиците и решенијата за животната средина.

Накратко, нашето истражување ја нагласува потребата за насочен и прилагодлив пристап за поттикнување на еколошката свест и промовирање активно учество во еколошките активности кај возрасните Белгијци. Со нудење јасни, фокусирани образовни ресурси, охрабрување соработка и вмрежување, како и приспособување на стратегиите кон специфичните потреби на нашата целна група, можеме да направиме значително приближување кон овие цели.